ຮຽນ ຄອມພິມເຕີດ້ວຍຕົນເອງ
ລະບົບ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ microsoft office
ຟື້ນຖານການຂຽນເວັບໄຊ   ດ້ວຍພາສາ PHP
ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ  ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
   ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ     ປ້ອນຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ
ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ ລົງ ທະບຽນເຂົ້່າຮວ່ວມກອງປະຊຸມ
ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ ບັນທືກຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ
ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ  Illustrator
ລະບົບ ປະຕິບັດການ Centos-5
ຟື້ນຖານການຂຽນເວັບໃຊ ດ້ວຍ HTML
ຟື້ນຖານການຂຽນເວັບໃຊ ດ້ວຍ Joomla
ຄູ່ມື ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ Joomla 3
ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ປະຕິບັດການ Window
ຄູ່ມື ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ ຈັດເກັບເອກະສານ
ຄູ່ມື ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ
ຄູ່ມື ພັດທະນາຖານຂໍ້ມຼນ
   ຄູ່ມື ພັດທະນາເວັບໃຊ    
ຄູ່ມື ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຄອມພີວເຕີ
ຟື້ນຖານການຂຽນເວັບໄຊ ດ້ວຍ Dreamweaver
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ microsoft office word 2007
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ microsoft office Excel 2007
ຄູ່ມື ການຮຽນ Auto CAD volume 1
ຄູ່ມື ການຮຽນ Auto CAD 2010  
ຄູ່ມື ການຮຽນ Auto CAD 2010 volume 2  
microsoft office word 2010
powerpoint 2010
Basic of PHP
An introduction to abode photoshop
  Android coding with ECLIPSE
Bitcoin digital currency
E-goverment reports2
The Asean ICT Master Plan 2020
How to Be Successful in Life
Intellectual Property Rights in Lao PDR
  social media in plain english
Network
Competency standards Modules
CCNP Networking Academy BSCI