ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊອື່ນໆ

  ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.moic.gov.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ  http://www.mofa.gov.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ  http://www.laopdr.gov.la
  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ  http://www.mod.gov.la
  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.mpwt.gov.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳ    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  http://www.moj.gov.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.monre.gov.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  http://www.most.gov.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.mpt.gov.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://www.neri.gov.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  http://www.moe.gov.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  http://www.na.gov.la
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  http://www.nsc.gov.la
  ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.uxolao.gov.la
  ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ  http://www.nioph.gov.la
  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ  http://www.nra.gov.la
  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.wrea.gov.la
  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  http://www.maf.gov.la
  ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ  http://www.mof.gov.la
  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື  http://www.dpia.gov.la
  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.bol.gov.la
  ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ  http://www.dicc.gov.la
  ກົມໄຟຟ້າ  http://www.laoenergy.gov.la
  ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ  http://www.ncbd.gov.la
  ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.dhup.gov.la
  ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ  http://www.embalaohanoi.gov.la