ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຖະໜົນ ສີດຳດວນ ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (+85621) 217706 ຕໍ່ 140 (+85621) 217706 ຕໍ່ 145 ແຟັກ: (+85621) 213472 ຕູ້ ປ.ນ: 2279 ອີເມວ: tcei@most.gov.la ເວັບໄຊ: http://tcei.most.gov.la/