ແຈກ Free : Lao software

http://bit.ly/3cNMtGm

App ເປີດເພັງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຈັດ ຈັດພິທີ ທາງການຕ່າງໆ

http://bit.ly/2Q7Ndwk

App ຮຽນພາສາອັງກິດ

https://bit.ly/2ZAXBSS

App ຂໍ້ມູນການລະບາດ ຂອງ Covid 19

https://bit.ly/36St3Ob

App ຂໍ້ມູນການລະບາດ ຂອງ Covid 19 (2)

https://bit.ly/3dtR3cW

App ໄຫວພຣະ