ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

   ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກ ສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ສຄອ” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງ ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ຊອບແວ, ຮາດແວ, ເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບອັດຕະໂນ ມັດ, ບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ.

 ໜ້າທີ່

 1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ,  ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ;  ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນວຽກລະອຽດ ຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການ ສະ ເພາະ ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ; ສ້າງແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ,  ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະ ຊັບສິນ; ເລຂານຸການ ພິທີການ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ເອກກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ;
 5. ສະເໜີ ປັບປຸງກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງວຽກງານໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ກວດສອບ, ສົ່ງເສີມ, ປະດິດ ແລະ ຜະລິດ ອຸປະກອນ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກ ໂຕຼນິກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລ ຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ການ ພັດທະນາ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ກວດສອບ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊອບແວຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າ ສູ່ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຸມຊົນ ດ້ວຍເອເລັກ ໂຕຼນິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ;
 10. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ, ບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ,  ພັດທະນາ, ກວດສອບ ແລະ ບໍລິການ ລະບົບສະຫມອງກົນຝັງຕົວ, ລະບົບກົນໄກເອເລັກ ໂຕຼນິກຫຸ່ນຍົນ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບ ໂປຼແກຼມການຄວບຄຸມ;
 12. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ເລືອກເຟັ້ນ, ຖ່າຍທອດຜົນສຳເລັດ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 13. ສ້າງສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ທັນສະໄຫມ ຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ;
 14. ສ້າງໂຄງການທົດລອງ, ໂຄງການຕົວແບບ, ຖ່າຍທອດຜົນສຳເລັດ, ນຳມາປັບໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການ ປະດິດສ້າງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ທີ່ນຳ ໃຊ້ວິທະຍາການໃໝ່ ເພື່ອເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານ;
 15. ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະ ໂນມັດ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ;
 16. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສຳນຶກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ;
 17. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການ ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພີວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ           ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
 18. ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ ໃນການວາງແຜນ ໂຄງການພັດທະນາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພີວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອສະເໜີ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
 19. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
 2. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ, ໃບແຈ້ງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ;
 3. ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ ບັນດາກິດຈະການ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີ ຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປະກອບຄຳເຫັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ນະວັດ ຕະກຳ; ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງກະຊວງ;
 5. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ໃຫ້ແກ່ບຸກ  ຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ;
 6. ນຳສະເໜີ  ກະຊວງໃຫ້ບຳເນັດລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບົບອັດຕະ ໂນມັດທີ່ດີເດັ່ນ;
 7. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ,  ປັບປຸງ,  ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານ ລັດຖະ ກອນ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;
 8. ຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ທີ່ເປັນຊັບສົມບັດລວມພາຍໃນສະຖາບັນ ຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມແຜນການອະນຸມັດ ຂອງກະຊວງ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມື,  ພົບປະເຈລະຈາ ເຊັນບົດບັນທຶກ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
 11. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ.

ແບບແຜນ ວິທີເຮັດວຽກ

 1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າ ໝາຍໃນຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະ ຕິ;
 3. ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍຄໍາເຫັນ ຄະ ນະນໍາກະຊວງ;
 5. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກຖານຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງ ວຽກງານສະຖາບັນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.