ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ສຄອ”.  ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນສູນຄອມ ພິວເຕີ ໃນຊຸມປີ 1980-2000 ແລະ ປ່ຽນມາເປັນ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຂຶ້ນ ກັບຫ້ອງການ ອົງການວິທະຍາ ສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຖານະທຽບເທົ່າພະແນກ   ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000-2007.

ທ້າຍປີ 2007 ໄດ້ປ່ຽນເປັນ ”ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟອກມາຕິກ”  ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ  ໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການວິທະຍາສາດ     ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ  ໃນເມື່ອກ່ອນ.  ມາຮອດວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ຮອດປະຈຸບັນ ປ່ຽນ ຊື່ ມາເປັນ ”ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ  ແລະເອເລັກໂຕຼນິກ” ມີຖານະທຽບ ເທົ່າກົມໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະ  ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011.