ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ

   ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ສຄອ”.  ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນສູນຄອມພິວເຕີ ໃນຊຸມປີ 1980-2000 ແລະ ປ່ຽນມາເປັນ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຂຶ້ນ ກັບຫ້ອງການ ອົງການວິທະຍາ ສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຖານະທຽບເທົ່າພະແນກ   ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000-2007.

ທ້າຍປີ 2007 ໄດ້ປ່ຽນເປັນ ”ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟອກມາຕິກ”  ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ  ໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດ ຕັ້ງຂອງອົງການວິທະຍາສາດ     ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ  ໃນເມື່ອກ່ອນ.  ມາຮອດວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ຮອດປະຈຸບັນ ປ່ຽນ ຊື່ ມາເປັນ ”ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ  ແລະເອເລັກໂຕຼນິກ” ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະ  ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011 ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສ ນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ຊອບແວ, ຮາດແວ, ເຄື່ອຂ່າຍ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກ ໂຕຼນິກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 0833/ກວຕ, ລົງວັນທີ 21/12/2011  ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອ ເລັກໂຕຼນິກ. ໂດຍມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 5 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນບໍລິການ ແລະ ຖ່າຍທອດ.