ຜົນສໍາເລັດ ການສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້: Seminar on Cloud Computing and Supercomputing for Developing Countries in 2018, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ – 02 ກໍລະກົດ 2018, ທີ່ ເມືອງຊານຕົງ, ສປ ຈີນ

0
897

ການສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້: Seminar on  Cloud Computing and Supercomputing for Developing Countries in 2018, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ – 02 ກໍລະກົດ 2018, ທີ່ ເມືອງຊານຕົງ, ສປ ຈີນ,  ໂດຍວິທະຍາໄລ ວິຊາຊີບການຄ້າຕ່າງປະເທດແຂວງຊານຕົງ, ຊື່ງການສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ 2 ປະເທດຄື: ສປປ ລາວ ແລະ ສີລັງກາ ລວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 7 ທ່ານ ປະກອບມີ: ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 3 ທ່ານ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ 3 ທ່ານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 1 ທ່ານ, ເນື້ອໃນການສໍາມະນາມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້, ແມ່ນ ການພັດທະນາ, ຍົກລະດັບ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການຂອງວຽກງານຕົວຈິງຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວໃນດ້ານ Cloud Computing ແລະ Supercomputing

ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວປະກອບມີ:

 • ສະພາບແຫ່ງຊາດຂອງ ສປ ຈີນ ໂດຍການນໍາສະເໜີ ດ້ານພູມມີສາດ(ທີ່ຕັ້ງ, ເນື້ອທີ່ ແລະ ສະພາບອາກາດຂອງ ສປ ຈີນ), ປະຊາກອນ(ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ, ເຂດທີ່ປະຊາກອນແອອັດຫຼາຍ, ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການມີລູກຄົນດຽວ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການມີລູກຄົນດຽວ ກາຍເປັນການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍສາມາດມີລູກໄດ້ 2 ຄົນ), ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ(ສະພາບຂອງແຕ່ລະໄລຍະ, ປະຫວັດຂອງບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປ ຈີນ, ເທດສະການ ແລະ ບຸນປະເພນີທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປ ຈີນ), ການເມືອງ, ລະບົບການບໍລິຫານ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາດສະໜາ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ການພັດທະນາ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງລະບົບ Cloud Computing ແລະ Big Data ຂອງ ສປ ຈີນ ໂດຍແບ່ງເປັນ 4 ພາກຄື:
 • ການພັດທະນາລະບົບ Cloud Computing: ປະຫວັດການນໍາໃຊ້, ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາລະບົບ Cloud Computing ຢູ່ ສປ ຈີນ (ເຊີ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ບາດກ້າວຄື: ການພັດທະນາ Public Cloud-Private Cloud, ການພັດທະນາ Hybrid Cloud ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ Cloud Computing ໃຫ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປ ຈີນ), ນິຍາມລະບົບ Cloud, ຮູບແບບການບໍລິການຫຼັກຂອງລະບົບ Cloud Computing(ມີຢູ່ 3 ຮູບແບບ: IaaS, PaaS, SaaS), ແນວໂນ້ມຂອງລະບົບ Cloud, ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກຂອງລະບົບ Cloud;
 • ການພັດທະນາລະບົບ Super Computing: ນິຍາມຂອງ Super Computing, ລະບົບຊອບແວ-ໂປຣແກຣມທີ່ເໜາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ ລະບົບ Super Computing, 5 ອັນດັບຂອງ ລະບົບ Super Computing ໃນທົ່ວໂລກ;
 • ການພັດທະນາ Big Data: ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ, ລັກສະນະຈໍາເພາະ, ການພັດທະນາ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Big Data ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ Big Data ແລະ Cloud Computing, ຊອບແວທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ Big Data, ຮູບແບບການວິເຄາະ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
 • ແນວໂນ້ມຂອງລະບົບ Cloud Computing, Super Computing ແລະ Big Data: ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ Super Computing ແລະ Big Data ເຂົ້າໃນລະບົບ AI, ແນວໂນ້ມການພັດທະນາລະບົບຊອບແວ-ໂປຣແກຣມເທິງລະບົບ Cloud Computing, ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ Cloud Computing ແລະ Big Data ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ Smart City.
 • ຄວາມສໍາເລັດຂອງການປະຕິຮູບ ສປ ຈີນ ແລະ ການເປີດປະເທດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງສະພາບລວມຂອງ ປະເທດໃນ 70 ປີກ່ອນ ກັບ ປັດຈຸບັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນຂອງການປະຕິຮູບ ສປ ຈີນ ແລະ ການເປີດປະເທດ, ວິທີການປະຕິຮູບ ສປ ຈີນ ແລະ ການເປີດປະເທດ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິຮູບ ສປ ຈີນ ແລະ ການເປີດປະເທດ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົບໃນການປະຕິຮູບ ສປ ຈີນ ແລະ ການເປີດປະເທດ.
 • ລະບົບ Cloud Computing ຂອງບໍລິສັດ Inspur ໂດຍຍົກ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ແນວໂນ້ມຂອງລະບົບ Cloud Computing, ລະບົບ Cloud Computing ຂອງບໍລິສັດ Inspur (ນໍາໃຊ້ລະບົບ OpenStack ໃນການບໍລິຫານຈັດການລະບົບ Cloud Computing), ຍຸດທະສາດຂອງລະບົບ Cloud Computing ຂອງບໍລິສັດ
 • ລະບົບ Data Center ຂອງບໍລິສັດ Inspur ໂດຍຍົກ 4 ຫົວຂໍ້ຄື: ແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງລະບົບ Cloud, ສິນຄ້າລະບົບ Cloud ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການບໍລິການລະບົບ Cloud ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງການທີ່ທາງບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ບໍລິການປະສົບຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາ.
 • ແອັບພິເຄເຊີນຂອງ Big Data ສໍາລັບການບໍລິຫານຈັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ: ໂດຍຍົກຫົວຂໍ້ຄື: ການແນະນໍາສັ້ນໆກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄວບຄຸມເບີ່ງແຍງຜູ້ທີ່ພັກອາໄສ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລະບົບ Big Data, ຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານຈັດການທີ່ຢູ່ອາໃສຈາກມຸມມອງຂອງລະບົບ Big Data.
 • ລະບົບ ຊອບແວ ແລະ Big Data ໂດຍການນໍາສະເໜີ Big Data ແມ່ນຫຍັງ?, Big Data ມາຈາກໃສ?, ເຕັກໂນໂລຊີສຳລັບການປະມວນຜົນ Big Data, ຂະບວນການຂອງການປະມວນຜົນ Big Data, ໂປຼແກຼມສຳລັບ Big Data.
 • ການນໍາໃຊ້ Big Data ສໍາລັບວຽກງານປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຕໍາຫຼວດ, ສະຖານະບັນຈຸບັນຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່, ຂະໜາດຂອງຂໍ້ມູນ, ແນວໂນ້ມການພັດທະນາລະບົບປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ(ປະກອບມີຢູ່ 4 ຮູບແບບ: ລະບົບ Cloud Computing, Mobile Internet, Internet of Thing, Big Data), ສາທິດການນໍາໃຊ້ລະບົບ ປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ ໃນຮູບແບບ ເວັບແອັບພິເຄເຊີນ ໂດຍນໍາໃຊ້ Big data.
 • Big Data ສໍາລັບການຄ້າທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ ໂດຍຍົກ 4 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບບໍ່ມີພົມແດນ, ການພັດທະນາການຕະຫຼາດໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບ Big Data ສໍາລັບການຄ້າທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ, ສະແດງການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ແລະ ເວັບໄຊ
 • ສະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນ ສປ ຈີນ, ແອັບພິເຄເຊີນຂອງ Big Data ໃນລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ, ການພັດທະນາລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກ Big Data, ການພັດທະນາລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ Big Data, ຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບ ລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຖືກວາງກອບດ້ວຍ ລະບົບ Big Data.
 • ຊອບແວ-ໂປຼແກຼມ ສໍາລັບ IoT ແລະ ຂໍ້ມູນໃນລະບົບ ການກະສິກໍາແບບທັນສະໄໝ ໂດຍຍົກ 6 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ລະບົບ IoT ແມ່ນຫຍັງ?, ລະບົບ Big Data ແມ່ນຫຍັງ?, ລະບົບການກະສິກໍາແບບທັນສະໄໝແມນ່ນຫຍັງ?, ການນໍາໃຊ້ IoT ແລະ ລະບົບ Big Data ໃນສາງເຂົ້າ Bohai, ການນໍາໃຊ້ IoT ແລະ ລະບົບ Big Data ເຂົ້າໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງການເຮັດກະສິກໍາ, ການນໍາໃຊ້ IoT ແລະ ລະບົບ Big Data ເຂົ້າໃນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
 • ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານການຢາ ແລະ ລະບົບ Big Data ຂອງຂໍ້ມູນທາງຊີວະພາບ ໂດຍໄດ້ຍົກ 4 ຫົວຂໍ້ຄື: ນໍາສະເໜີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານການຢາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານການຢາ ໃນ ສປ ຈີນ, ລະບົບ Big Data ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ, ສະຫລຸບການນໍາໃຊ້ລະບົບ Big Data ຂອງຂໍ້ມູນທາງຊີວະພາບເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການປິ່ວປົວ.
 • ການພັດທະນາ IoT ຈາກລະບົບທີ່ມີ ເຊັນເຊີ ຈົນເຖິງລະບົບທີ່ບໍ່ມີເຊັນເຊີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ 4 ເນື້ອໃນຄື: ສະພາບໂດຍລວມຂອງ IoT, ລະບົບເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີແບບບໍ່ມີສາຍ, ແອັບພິເຄເຊີນ IoT ທີ່ມີເຊັນເຊີ, ແອັບພິເຄເຊີນ IoT ທີ່ບໍ່ມີເຊັນເຊີ.
 • ແອັບພິເຄເຊີນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Big Data ໃນຂົງເຂດການຂົນສົ່ງ ສໍາລັບ ສປ ຈີນ ໂດຍໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ 4 ພາກຄື: ສະພາບບັນຈຸບັນຂອງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງຢູ່ ສປ ຈີນ, ແອັບພິເຄເຊີນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Big Data ໃນ ການຂົນສົ່ງສໍາລັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ແອັບພິເຄເຊີນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Big Data ໃນ ການຂົນສົ່ງສໍາລັບການຢາ, ແອັບພິເຄເຊີນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Big Data ໃນ ຂົງເຂດການຂົນສົ່ງ.
 • ລະບົບ IoT ສໍາລັບ Smart City ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້: ນິຍາມຂອງ IoT, ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ IoT, ຂະໜາດຕະຫຼາດຂອງອຸດສາຫະກໍາ IoT ຢູ່ ສປ ຈີນ, ສະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບ IoT ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາລະບົບ IoT ຢູ່ ສປ ຈີນ, ສະແດງລະບົບ IoT ທີ່ເປັນກໍ​ລະ​ນີ​ສຶກ​ສາ, 10 ແອັບພິເຄເຊີນຫຼັກຂອງການພັດທະນາລະບົບ IoT ໃຫ້ກາຍເປັນ Smart City ຢູ່ ສປ ຈີນ.
 • ລະບົບ AI ແລະ ແອັບພິເຄເຊີນສໍາລັບ Smart City ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເຊີ່ງໄດ້ຍົກ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ້ຄື: ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ລະບົບ AI, ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ລະບົບ Machine Learning, ແອັບພິເຄເຊີນສໍາລັບ Smart City ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ.
 • ໃນພາກການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຳມະນາໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຍາມ ບັນດາສູນຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ Cloud computing ແລະ Big data ເພື່ອໃຫ້ນັກສຳມະນາໄດ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຂອງລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຊີ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ແລະ ເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້ມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາປະເທດເຮົາໄປເທື່ອລະກ້າວ.
 • ສະຫຼຸບລວມດ້ານບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຖືໄດ້ວ່າ: ເປັນໂອກາດດີທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຜົນສຳເລັດການປະຕິຮູບ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ ໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດ ແລະ ເພື່ອດືງດູດຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນພາຍໃນປະເທດຈາກຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຫຼາກຫຼາຍ ຮູບແບບມາເປັນກ້ອນກຳລັງໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງຕົນໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຢືນຢູ່ໃນແຖວໜ້າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດສາກົນ. ການທີ່ພວກເຮົາ ຈະເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ໃນດ້ານທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ດ້ານທຶນຮອນອັນມະຫາສານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນຫຼາກຫຼາຍ ສາຂາວິຊາຊີບ ເພື່ອມາຮອງຮັບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ແທດເໝາະກັບບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໃຫ້ທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ, ສປ ຈີນ ຖືວ່າເປັນໜື່ງໃນປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໂລກ.

ບົດຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ທ. ຈະເລີນສຸກ ພັນດາລາ.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here